Polityka prywatności

Administratorem Państwa danych osobowych jest INTERIUM ROMAN RAUCH siedzibą w Warszawie, ul. Dzieci Warszawy 27a lok.76, 02-495 Warszawa, adres e-mail: info@e-interium.pl

Dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:

(a)   Przygotowania oferty i podjęcia innych czynności przed zawarciem umowy z Administratorem - podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą

(b)   zawarcia i wykonywania umowy z Administratorem, której osoba, której dane dotyczą jest stroną – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych do zawarcia i wykonania umowy,

(c)   zawarcia i wykonywania umowy z Administratorem, w której osoba, której dane dotyczą występuje jako reprezentant strony (w tym prokurent, pełnomocnik) – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora (zawarcie i wykonanie umowy z podmiotem, którego osoba, której dane dotyczą jest reprezentantem, w tym prokurentem, pełnomocnikiem),

(d)   zawarcia i wykonywania umowy z Administratorem, w której osoba, której dane dotyczą występuje jako pracownik lub współpracownik strony (w tym zleceniobiorca, wykonawca) – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora (zawarcie i wykonanie umowy z podmiotem, którego osoba, której dane dotyczą jest pracownikiem lub współpracownikiem, w tym zleceniobiorcą lub wykonawcą),

(e)   dochodzenia roszczeń – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora (dochodzenie roszczeń).

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem zawarcia i wykonywania umowy z osobą, której dane dotyczą lub z podmiotem, który jest reprezentowany przez osobę, której dane dotyczą lub z podmiotem, którego pracownik lub współpracownik jest osobą, której dane dotyczą.

Dane osobowe będą przechowywane do momentu upływu okresu przedawnienia roszczeń z ostatniej z umów zawartych z osobą, której dane dotyczą lub z podmiotem, który jest reprezentowany przez osobę, której dane dotyczą, lub z podmiotem, którego pracownik lub współpracownik jest osobą, której dane dotyczą.

Dane osobowe mogą być przekazywane do podmiotów przetwarzających dane na zlecenie Administratora (np. podmiotów świadczących usługi IT, obsługę księgową lub usługi archiwizacji dokumentów).

Dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich znajdujących się poza EOG, zapewniających odpowiedni stopień ochrony danych zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej, a w przypadku braku takiej decyzji – na podstawie standardowych klauzul umownych lub na podstawie innych wymaganych prawem środków, gwarantujących odpowiedni poziom bezpieczeństwa danych.Osoba, której dane dotyczą może uzyskać́ kopię danych osobowych przekazywanych do państw trzecich.

Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do danych osobowych, prawo do żądania ich sprostowania, usunięcia danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy w zakresie ochrony danych osobowych, osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Przetwarzanie danych nie obejmuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.